วิสัยทัศน์องค์กร

[heading style=”5″ heading=”h2″ color=”#35b13d” align=”left”]วิสัยทัศน์องค์กรและพันธกิจ[/heading]

วิสัยทัศน์ คือ สร้างองค์กรให้มีความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอยู่ ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

ระดับประสิทธิภาพขององค์กรสามารถเพิ่มได้ถึง 6 เท่าด้วยพฤติกรรม 4Q ของพนักงาน

PQ: Physical Quotient ความฉลาดทางพลานามัย- ความสามารถในการจัดการสุขภาพและความแข็งแรงของตัวเอง พนักงานที่มีสุขภาพดีสามารถทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

EQ: Emotional Intelligence ความชาญฉลาดทางด้านอารมณ์ – ความสามารถในการจัดการความรู้สึกและอารมณ์ในช่วงเวลาหรือเหตุการณ์วิกฤติในการทำงาน มีความใจเย็นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้

SQ: Intelligence in spirit and ideals มีสติปัญญาความมุ่งมุ่นในอุดมการณ์ – รวมอยู่ในวิสัยทัศน์และอุดมการณ์เดียวกันเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพและมีความภักดีต่อองค์กรมากขึ้นและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า

IQ: Intelligence สติปัญญา – ไอคิวสูงจะช่วยให้งานทำได้อย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว